Adatkezelési tájékoztató

A Weboldalunkon, illetve a Platformon alkalmazott sütikkel kapcsolatban bővebb információt alább talál: Cookie Tájékoztató

A Weboldallal, valamint a Platformmal kapcsolatos általános felhasználási feltételekről bővebb információt alább talál: Általános Szerződési Feltételek


Utolsó módosítás: 2022. 05. 02
 
 1. Milyen célból kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

  Az Ön személyes adatait az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítése céljából kezeljük. Ebbe beletartozik a https://tanfolyam.russianbusiness.hu/ weboldalon („Platform”) és a https://russianbusiness.hu („Weboldal”) keresztül nyújtott tartalmak (nyelvoktató videótartalmak, könyv és hangoskönyv csomagok, munkafüzetek, témakör és nyelvtani kidolgozást bemutató tartalmak; a továbbiakban: „Tartalom” vagy „Tartalmak”) rendelkezésre bocsátása, valamint tanfolyamok, nyelvi tréningek (a továbbiakban együttesen: „Tréning(ek)” vagy „Képzés(ek)”) szervezése, az azokon való részvétel biztosítása. Ehhez kapcsolódóan kezeli az Adatkezelő az Ön Platformon keresztüli regisztrációjával, valamint felhasználói fiókjának fenntartásával kapcsolatban szükséges adatait.

  A fentieken túl az Adatkezelő az Ön személyes adatait a számviteli és adózással kapcsolatos jogszabályokban, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben („Fktv.”), továbbá a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben („Fktv vhr.”) a felnőttképzőkre előírt kötelezettségeknek való megfelelés érdekében is kezeli.

  Milyen jogalapon kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

  Az Adatkezelő a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert

  ·       ahhoz Ön a hozzájárulását adta, amennyiben az Ön telefonszámának kezelése nem az adott Képzés lebonyolítása érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) a) pontja). Ha azonban Ön valamely másik személy vagy egyéb szervezet nevében jár el, és adja meg kapcsolattartói, üzleti telefonszámát, úgy adatkezelésünk jogalapja az alábbiak szerint kifejtett jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja);

  ·       az olyan szerződés (az ÁSZF, valamint az Ön és az Adatkezelő között létrejövő egyéb, különösen felnőttképzési szerződés) teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja);

  ·       hangsúlyozzuk, hogy a Platformon való regisztráció elvégzése szintén a fenti szerződés teljesítéséhez, Tartalmak igénybevételéhez, valamint a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez szükséges; ugyancsak ehhez kapcsolódóan történik az időpontfoglalás is (GDPR 6. cikk (1) b) pontja);

  ·       az Adatkezelő mint felnőttképző által nyújtott képzés lebonyolítása (Fktv. 21. § (1)), adatszolgáltatási kötelezettsége (Fktv. 15. § (1) a) pontja) teljesítése, valamint nyilvántartási kötelezettsége (Fktv. 16. §) teljesítése érdekében, a rá vonatkozó fentiek szerinti jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges körben kezeli az Ön alábbiakban részletezett személyes adatait (GDPR 6. cikk (1) c) pontja);

  ·       az Adatkezelő a fentieken túl szintén a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges körben kezeli az adózási és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez szükséges adatokat (GDPR 6. cikk (1) c) pontja);

  ·       amennyiben Ön valamely másik személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője) nevében jár el, illetve köt az Adatkezelővel szerződést, és folytat szerződéses kommunikációt, úgy az Ön adatait az Adatkezelő saját és ezen Ön által képviselt fél (az Adatkezelő szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) jogos üzleti, illetve szakmai érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján kezeli. A jogos érdek: az Adatkezelő és a (lehetséges) partnere közötti szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti, illetve szakmai kapcsolatainak erősítése.

  Köteles Ön megadni az adatait?

  Ön szabadon dönthet az Adatkezelővel való szerződésről, valamint a Platformon történő regisztrációról, illetve időpontfoglalásról. Ez esetben azonban az Ön személyes adatainak megadása a szerződés teljesítéséhez és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez, valamint az Adatkezelőre irányadó fenti jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (kötelező), ennek hiányában az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés, valamint az Adatkezelőre irányadó fenti jogszabályi kötelezettségek nem lennének teljesíthetők.

  Amennyiben Ön nem az adott Képzés lebonyolítása érdekében adja meg telefonszámát, hanem például egyéb kapcsolattartás megkönnyítése céljából, úgy az Adatkezelő telefonszámát az Ön hozzájárulása alapján kezeli (a hozzájárulását a telefonszám megadásával adhatja meg), amelyet Ön önkéntesen jogosult megadni. Ön jogosult továbbá arra is, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön valamely másik személy vagy egyéb szervezet nevében jár el, és adja meg kapcsolattartói, üzleti telefonszámát, úgy adatkezelésünk jogalapja nem az Ön hozzájárulása, hanem a fentiek szerint kifejtett jogos érdekünk.

  Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

  Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli a Platformon történő regisztráció és a felhasználói fiók (fiókadatok kezelésének) biztosítása céljából:

  • teljes név vagy e-mail cím;
  • jelszó;
  • időpontfoglalás esetén a választott időpont;
  • telefonszám (ha Ön megadja).

  Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli a Platformon elérhető tartalmak megrendelése, igénybevételének (letöltésének) biztosítása céljából:

  • teljes név;
  • e-mail cím;
  • számlázási adatok (kapcsolattartó neve, e-mail címe, címe (ország, irányítószám, város/település, utca/házszám/ajtó), ha Ön megadja, kapcsolattartói telefonszáma;
  • fizetési lehetőségek;
  • számlázással, számviteli kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatok.

  Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli az egyéni nyelvi tréningeken történő részvétel kapcsán:

  • az érintette neve;
  • az érintett nyelvi képzettségével, egyéni nyelvi tréningen való részvétellel kapcsolatos adatai (például: nyelvtudás szintje, általa megcélzott nyelvvizsga);
  • számlázással, számviteli kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatok.

  Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli a tanfolyamokon, csoportos tréningeken történő részvétel kapcsán:

  • az érintette neve;
  • az érintett nyelvi képzettségével, tanfolyamon, csoportos tréningen való részvétellel kapcsolatos adatai (például: nyelvtudás szintje, általa megcélzott nyelvvizsga);
  • amennyiben az érintett más személy vagy szervezet nevében, munkavállalójaként jár el, úgy ezen személy/szervezet (cég)neve, székhelye/címe, egyéb szerződésben megjelölt adatai;
  • számlázással, számviteli kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatok.

  Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli a felnőttképzési szerződés teljesítése kapcsán (Fktv. vhr. 21. § (1)):

  • a Képzés megnevezése és óraszáma;
  • a Képzés
  • év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását;
  • haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése (olyan mértékben, amilyen mértékben ez releváns);
  • a Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja;
  • a megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Képzésben részt vevő személyt érintő következmények;
  • a képzési díj mértéke és fizetésének módja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a Képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezése;
  • a Képzésben részt vevő személy (Ön) és a felnőttképző (az Adatkezelő) szerződésszegésének következményei.

  Az Adatkezelő ezenfelül a rá irányadó alábbi felnőttképzési jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is kezeli az Ön személyes adatait.

  Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli – ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy elektronikusan (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon) megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg – a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából (Fktv. 15. § (1) a) pontja):

  • a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve), elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adatok;
  • az adott Képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatok;
  • az esetleges adattovábbítás megtiltásának ténye, kapcsolódó jognyilatkozat.

  Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli a felnőttképzőkre irányadó nyilvántartási kötelezettsége (Fktv. 16. §) teljesítése céljából:

  • a kontaktórákon vezetett, a Képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti ívek, valamint a Képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumok;
  • a Képzésben részt vevő személy Fktv. 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatai, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumok vagy azoknak az Adatkezelő mint felnőttképző által hitelesített másolatai, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumok;
  • a felnőttképzési szerződés, a képzési program, a Képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentuma;
  • a Képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példánya;
  • az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumok (amennyiben ez az adott Képzés kapcsán releváns).

  Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli az adott Képzés lebonyolítása érdekében (Fktv. 21. § (1)):

  • a Képzésen résztvevő személy (érintett)
  • természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve);
  • neme;
  • állampolgársága, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma;
  • lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma;
  • társadalombiztosítási azonosító jele;
  • adóazonosító jele;
  • a Képzéssel összefüggő adatok, amelyek a Képzésben részt vevő személy (érintett)
  • végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével;
  • a Képzésbe történő belépésével és a Képzés elvégzésével, illetve a Képzés elvégzése hiányában a Képzésből történő kilépésével;
  • a Képzés során történő értékelésével és minősítésével;
  • a Képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel kapcsolatosak.

  Mennyi ideig tárolja az Adatkezelő az Ön adatait?

  Az érintett adatait a szerződés megszűnésétől vagy – szerződés létrejötte hiányában – az utolsó szerződést megelőző kommunikációtól számított 5 évig tároljuk az általános polgári jogi elévülési időre tekintettel (Ptk. 6:22. § (1)).

  Az érintettek hozzájárulása alapján megadott személyes adatait a vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonása a Platformon keresztül, illetve az Adatkezelő fenti valamely elérhetőségére küldött nyilatkozattal gyakorolható.

  Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1)).

  Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szvt.”) 168-169. §).  

  A fentieken túl az Adatkezelő mint felnőttképző a rá irányadó nyilvántartási kötelezettség (Fktv. 16. §) értelmében a fentebb jelölt, nyilvántartási kötelezettsége alá eső dokumentumokat az adott dokumentum keletkezésétől számított 8. év utolsó napjáigköteles megőrizni.

  Az adott Képzés lebonyolítása érdekében továbbá az Adatkezelő mint felnőttképző köteles (Fktv. 21. § (5)) az általa kezelt, fentebb jelölt adatokat (Fktv. 21. § (1)) a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig kezelni.

  Kinek továbbítja az Adatkezelő az Ön személyes adatait?

  Az Ön adatait alábbi partnereink felé továbbítjuk:

  • az Adatkezelő alábbi adatfeldolgozóként eljáró informatikai támogató partnere felé a regisztráció, fiókadatok kezelése és időpontfoglalás biztosítása, a Weboldallal, illetve a Platformmal kapcsolatos adatkezelés kapcsán: booked4.us Kft. (székhely: H-2600. Vác, Zichy H. utca 12, cégjegyzékszám: 13-09-198371, e-mail cím: csollak.dezso@gmail.com , képviselő és adatvédelmi kapcsolattartó: Balogh Péter);
  • az Adatkezelő alábbi adatfeldolgozóként eljáró könyvelési szolgáltató partnere felé a számlázási adatok kapcsán: Tóth Beatrix Mónika (címe: 1198 Budapest, József utca 26, e-mail címe: dr.beatrix.toth@gmail.com);bankkártyás fizetés (Simple) kapcsán az OTP Mobil Kft. (cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19; e-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu), amely önálló adatkezelőként jár el a rá irányadó jogszabályok és a saját adatvédelmi tájékoztatójában, fizetési feltételeiben írtak szerint (erről bővebben lásd: https://simplepay.hu/, valamint a Platformon (https://tanfolyam.russianbusiness.hu/elearning_online_modulok/vasarlasi_adatok) hivatkozottak szerint). „Tudomásul veszem, hogy a(z) Sandra Kft (Magyarország 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 17. 4. em. 26. ajtó) adatkezelő által a(z) https://tanfolyam.russianbusiness.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.”
  • bankkártyás fizetés (CIB bank) kapcsán az CIB bank Zrt. (cím: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@cib.hu), amely önálló adatkezelőként jár el a rá irányadó jogszabályok és a saját adatvédelmi tájékoztatójában, fizetési feltételeiben írtak szerint (erről bővebben lásd: https://www.cib.hu/egyeni-es-kisvallalkozasok/kartyaelfogadas/eCommerce.html valamint a Platformon (https://tanfolyam.russianbusiness.hu/elearning_online_modulok/vasarlasi_adatok) hivatkozottak szerint). „Tudomásul veszem, hogy a(z) Sandra Kft (Magyarország 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 17. 4. em. 26. ajtó) adatkezelő által a(z) https://tanfolyam.russianbusiness.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.”
  • Tárhelyszolgáltató adatai. Név: C-Host Kft. Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29. Telefonszám: +36-1-445-2040. E-mail cím: info@nethely.hu Adószáma: 23358005-2-43, Weboldal: www.nethely.hu
   1. Általános információk

   Sandra Kft. (a jelen tájékoztatóban: „Adatkezelő”) a szolgáltatásai, valamint tevékenysége által érintett személyeknek („érintett(ek)”) a jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) szerinti egyes – az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő – információit kezeli.

   Tájékoztatónkban információt találhatnak az érintettek arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, milyen jogalapon és meddigkezeljük a személyes adataikat, illetve információkat találhatnak az adatkezeléseink egyéb jellemzőiről is. Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket azon jogaikról és jogorvoslati lehetőségeinkről, amelyek őket az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatbanmegilletik.

   Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Tájékoztatónkat, és amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken:

   Sandra Kft.
   ügyvezető: Tóth Alexandra 
   székhely: 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 17. 4. em. 26. ajtó
   adóazonosító: 26153823-2-41
   nyilvántartási szám: 01-09-398197 
   telefon: +36 70 625 3598
   e-mail cím: info@russianbusiness.hu/info@alexanyelviskola.hu
   weboldal: https://alexanyelviskola.hu („Weboldal”)
   platform: tanfolyam.alexanyelviskola.hu („Platform”)
   képviseli: Tóth Alexandra ügyvezető; elérhetőségeihez lásd: fentebb.

   Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával.

   A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- igény, új adatkezelési cél, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van. A jelen Tájékoztatóval vagy adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, valamint egyébként az érintettekkel való kapcsolat során az Adatkezelő kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célból felhasználhatja az érintetteknek az Adatkezelő rendelkezésére álló elérhetőségeit.

   A jelen Tájékoztatóban foglaltak az Adatkezelő általános szerződési feltételeiben („ÁSZF”) foglaltakkal, valamint az Önnel kötött esetleges egyéb megállapodással, továbbá a Weboldalon és az alább írtak szerinti Platformon feltüntetettekkel összhangban értelmezendők.

   1. Milyen adatok minősülnek személyes adatnak?

   Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező – alapján azonosítható. Így például személyes adatnak minősül az érintett (például: egy Adatkezelő által szervezett képzésen résztvevő személy) neve vagy e-mail címe.

   1. Milyen személyes adatok tartoznak a személyes adatok különleges kategóriáiba?

   A személyes adatok különleges kategóriáinak minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai vagy biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

   Az Adatkezelő jogszabályi vagy hatósági kötelezettség hiányában ilyen adatokat az érintettekről nem kezel. Amennyiben a fentiek ellenére mégis ilyen adat jutna az Adatkezelő tudomására (például: az érintettről más személy közöl jogsértő módon ilyen adatot), azt az Adatkezelő haladéktalanul törli.

   1. Ki minősül adatkezelőnek, illetve adatfeldolgozónak?

   Adatkezelőnek minősül az személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen Tájékoztató vonatkozásában – a Tájékoztató, illetve az Adatkezelő eltérő tájékoztatása hiányában – adatkezelőnek minősül az Adatkezelő.

   Adatfeldolgozónak az a személy, illetve szervezet minősül, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezelő adatfeldolgozókról a jelen Tájékoztatóban olvashat.

   1. Ki minősülhet érintettnek?

   Az Adatkezelő különösen, de nem kizárólagosan az alábbi természetes személyek adatait kezelheti:

   • az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő személyek;
   • az Adatkezelő szerződéses partnerei (például: alvállalkozók), valamint azok meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói;
   • egy adott eljárásban az Adatkezelővel ellenérdekű felek és a nevükben eljáró személyek;
   • az Adatkezelő szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatban érdeklődő, egyéb megkeresést benyújtó személyek.
    
   1. Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait? Az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítése, Platformon elérhető tartalmak megrendelése, regisztráció
  •  
  • Az Adatkezelő egyéb szerződéses partnerei (ideértve különösen: beszállítók, alvállalkozók, adatfeldolgozók), valamint képviselőik, a nevükben eljáró személyek személyes adatainak kezelése

  Milyen célból kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

  Az Ön adatait az Adatkezelő az Adatkezelővel való szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés szerinti jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges körben kezeli.

  Hangsúlyozandó, hogy az Adatkezelő Weboldalon és Platformon keresztül nyújtott, illetve felnőttképzéssel kapcsolatos szolgáltatásai vonatkozásában a fenti 6.1. pontban nyújt tájékoztatást.

  Milyen jogalapon kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

  Az Adatkezelő a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert

  • az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).
  • amennyiben Ön valamely másik személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője) nevében jár el, illetve köt az Adatkezelővel szerződést, és folytat szerződéses kommunikációt, úgy az Ön adatait az Adatkezelő saját és ezen Ön által képviselt fél (az Adatkezelő szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) jogos üzleti, illetve szakmai érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján kezeli. A jogos érdek: az Adatkezelő és a (lehetséges) partnere közötti szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti, illetve szakmai kapcsolatainak erősítése.
  • az Adatkezelőre irányadó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (pl. számlázási adatok megőrzése adózási, számviteli célból) (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).

  Köteles Ön megadni az adatait?

  Az Ön személyes adatainak megadása kötelező, tekintettel arra, hogy azok az Adatkezelővel történő szerződéskötéshez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükségesek. Ezek nélkül az Adatkezelővel kötött szerződés nem lenne teljesíthető, a felek szerződéses jogai és kötelezettségei pedig nem lennének megfelelően gyakorolhatók, illetve teljesíthetők. Ezen felül az Adatkezelő az Ön adatait a rá irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is kezeli (ideértve: adójogi- és számviteli kötelezettségek teljesítése), mely esetben az adatszolgáltatás kötelező.

  Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

  Az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítésével kapcsolatban az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:

  • az Ön nevét, kapcsolattartási adatait (cím, számlázási cím, e-mail cím, illetve szerződéses kapcsolattartáshoz használt egyéb adatok),
  • az Ön által képviselt személy/szervezet neve, székhelye/cím, adószáma,
  • a kapcsolódó szerződéses dokumentációban, illetve számlán szereplő további adatokat,
  • az Önnel folytatott szerződéses kommunikáció során keletkezett, illetve közölt egyéb adatokat.

  Mennyi ideig tárolja az Adatkezelő az Ön adatait?

  A vonatkozó szerződés teljesítésével kapcsolatos adatait a rögzítéstől, illetve – szerződés létrejötte hiányában – az utolsó szerződést megelőző kommunikációtól számított 5 évigtároljuk az általános polgári jogi elévülési időre tekintettel (Ptk. 6:22. § (1)).

  Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3), 202. § (1)).

  Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169. §).

  Kinek továbbítja az Adatkezelő az Ön személyes adatait?

  Az Ön adatait alábbi partnerünk felé továbbítjuk:

  • az Adatkezelő alábbi adatfeldolgozóként eljáró könyvelési szolgáltató partnere felé a számlázási adatok kapcsán: Tóth Beatrix Mónika (címe: 1198 Budapest, József utca 26, e-mail címe: dr.beatrix.toth@gmail.com);
  • Az Adatkezelőhöz érkező megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelés, igényérvényesítés

  Milyen célból kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

  Az Adatkezelőhöz érkező megkeresések (például: az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődés, valamint panaszok, esetleges megjegyzések) megválaszolása, fogyasztói panaszok esetén a vonatkozó, az Adatkezelőre irányadó jogi kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése (például: követelések érvényesítése) vagy követelésekkel, jogi igényekkel szembeni védekezés.  

  Milyen jogalapon kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

  Hangsúlyozandó, hogy a szerződéses kommunikáció során tett nyilatkozatokra a fenti 6.1. és 6.2. pontokban írt adatkezelésekről szóló tájékoztatás irányadó.

  Amennyiben a megkeresésre a fentieken kívüli célból kerül sor (ideértve különösen az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos vélemény megosztását, szerződésen kívüli panasztételt, érdeklődést), az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). A jogos érdek: az Adatkezelő részére küldött kérdések megválaszolása, panaszok kezelése, az Adatkezelő esetleges igényérvényesítése, jogi igényei előterjesztése, az érintettek vagy harmadik személyek követeléseivel, jogi igényeivel szembeni védekezés.

  A fogyasztói panaszok kezelése esetén: az Adatkezelő az Adatkezelőre irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja), valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) 17/A. § szakaszával összhangban a panaszkezeléssel, fogyasztói panaszok megválaszolásával, valamint a fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv és válasz másolati példányának megőrzésével kapcsolatban kezeli az érintettek személyes adatait.

  Köteles Ön megadni az adatait?

  A fentiek szerinti megkeresés, illetve – ha fogyasztónak minősül – fogyasztói panasz megtételére természetesen az érintett nem köteles, azonban amennyiben az Adatkezelő részére ilyen megkeresést, panasz küld, úgy az Adatkezelő az érintett kapcsolódó adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint és az alább írt időtartamig kezeli.

  Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

  Az Adatkezelőhöz érkező megkeresés, panasz által érintett személyes adatok, különösen az érintettek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (különösen: név, cím, e-mail cím), az érintettek által előadott kérdések, igények, panaszok tartalma, az ezzel kapcsolatban tett adatkezelői lépések, fogyasztói panasz esetén az Fgytv. 17/A. § alapján felvett jegyzőkönyv és válasz másolati példánya.

  Jogi igény érvényesítésével, ilyen igényekkel szembeni védekezés érdekében kezeljük az Ön nevét, valamint az adott eljárás által indokolt egyéb adatait, ideértve különösen az alábbiakat:

  • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”) 7. § 3. pontja szerint azonosító adatok természetes személy esetén: lakóhely (lakóhely hiányában tartózkodási hely), kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltér), születési hely és idő, anyja neve. A Pp. 170. § (1) bekezdés b) pontja szerint a keresetlevél bevezető részében fel kell tüntetni a felek nevét, perbeli állását, a felperes azonosító adatait, az alperes ismert azonosító adatait, legalább lakóhelyét. Ezt a felsorolást egészíti ki a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 21/2017 (XII.22.) IM rendelet 1. mellékletének 1.4. pontja az alperes születési nevével;
  • a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 20. § (1) bekezdés a) pont alapján az adósok személyes adatai közül a fizetési meghagyásos eljárás megindításához szükség van a kötelezett nevére, a Pp. szerinti azonosító adataira, de legalább a lakóhelyére;
  • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 11. § (2)-(3) bekezdései határozzák meg, hogy a végrehajtást kérő mely személyes adatokat köteles közölni a végrehajtási kérelem benyújtásakor. Ezen adatok a következők: adós neve, azonosításához szükséges adatok (születési hely, idő, anyja neve), az ügy körülményeitől függően az adós lakóhelye, munkahelye és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye, illetve ingatlanvégrehajtás esetén az ingatlan-nyilvántartási adatok. Ezen adatok birtokában a bírósági végrehajtó le tudja folytatni a végrehajtási eljárást;
  • egyéb bírósági vagy hatósági eljárásban felmerült, illetve rögzített személyes adatok (például: bírósági vagy hatósági határozatban rögzített személyes adatok, amelyek kezelése az Adatkezelő védekezéséhez szükséges).

  Mennyi ideig tárolja az Adatkezelő az Ön adatait?

  Adatait a rögzítéstől számított 5 évig kezeljük (a Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el). Hatósági vagy bírósági eljárás esetén az adatkezelés időtartama az adott eljárásban való jogerős döntés meghozataláig meghosszabbodik.

  Hangsúlyozandó, hogy amennyiben az adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, úgy Ön az Adatkezelő fenti valamely elérhetőségére küldött nyilatkozattal jogosult tiltakozni adatkezelésünk ellen – az alább ismertetettek szerint –, sikeres tiltakozása esetén pedig az adatait fentebb írt időtartamot megelőzően is töröljük.

  A fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évigkell megőriznie az Adatkezelőnek a rá irányadó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében (Fgytv. 17/A. § (7)).

  Kinek továbbítja az Adatkezelő az Ön személyes adatait?

  Személyes adatait a fenti célból jogi képviselőnk, az eljáró bíróság vagy hatóság felé továbbíthatjuk, amelyek önálló adatkezelőként járnak el.

  • Adatvédelmi jogok gyakorlásának elősegítésével, érintetti kérelmek nyomán hozott intézkedésekkel, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés

  Milyen célból kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

  Az Adatkezelőhöz érkező érintetti kérelmek kezelése, az azok nyomán történő intézkedések meghozatala, az érintettek adatvédelmi jogai gyakorlásának elősegítése, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés. 

  Milyen jogalapon kezeli az Adatkezelő az Ön adatait?

  Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pontja). 

  Az Adatkezelő köteles az érintettek adatvédelmi (érintetti) jogainak gyakorlását elősegíteni (GDPR 12. cikk (2)), valamint az esetleges adatvédelmi incidenseket (például: hackertámadás, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok eltűnése egy esetleges betörés során) kivizsgálni, arról az adatvédelmi incidens súlyossága szerint a felügyeleti (adatvédelmi) hatóságot, valamint az érintettet értesíteni (GDPR 33-34. cikk).

  Köteles Ön megadni az adatait?

  Adatvédelmi jogai gyakorlásának lehetővé tételéhez, kapcsolódó megkeresése teljesítéséhez, valamint egy esetleges adatvédelmi incidens kapcsán szükségessé válhat az Ön személyes adatainak (különösen nevének, valamint a részünkre megadott kapcsolttartási adatainak) kezelése. E körben az Adatkezelő az Ön azonosítására a fenti személyes adatai rendelkezésére bocsátását, valamint – elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha a személye azonosítása szükséges –, személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát kérheti (például: a fénymásolatot rögzítő PDF fájl e-mailben történő megküldésével), amelyet azonban csak az Ön személyazonosságáról való meggyőződés céljából és ideig kezel az Adatkezelő, ezt követően pedig azonnal és visszafordíthatatlan módon töröl.

  Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

  Az Adatkezelőhöz érkező kérelem, az érintett neve, valamint kapcsolattartás céljára szolgáló adatai (különösen: címe, e-mail címe).

  Elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha az érintett személyének azonosítása szükséges, az Ön személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolata, amely azonban megtekintést követően haladéktalanul törlésre kerül, és nem kerül megőrzésre.

  Mennyi ideig tárolja az Adatkezelő az Ön adatait?

  Az Ön adatait a rögzítéstől számított 5 évig kezeljük (a Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el). Az Ön személyének azonosítására szolgáló személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát nem tároljuk.

  Kinek továbbítja az Adatkezelő az Ön személyes adatait?

  Személyes adatait az illetékes adatvédelmi hatóság esetleges eljárása esetén ezen adatvédelmi hatóság (különösen adatvédelmi incidens esetén, ha ennek súlya és jellege ezt szükségessé teszi), valamint jogi képviselőnk részére továbbíthatjuk, amelyek önálló adatkezelőként járnak el.

  Hangsúlyozzuk, hogy 18. életév alatti személyek esetén az Adatkezelőre irányadó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges körben kezeljük a 18. életév alatti személyek törvényes képviselőinek nevét, lakcímét és e-mail címét (kapcsolattartási célból), az általuk adott hozzájárulást, illetve engedélyt, ennek esetleges elutasítását, a kapcsolódó törvényes képviselői jognyilatkozatot (GDPR 6. cikk (1) c) pontja, valamint a Ptk. 2:12. § (1), 2:14. § (1)). A fentiekre elsődlegesen a velünk való szerződés-kötés, valamint szolgáltatásaink nyújtása, tevékenység végzése körében kerül sor, de arra egyéb esetben (például: észrevétel megtétele, adatvédelmi (érintetti) jogok gyakorlása, marketing üzenetek küldése) is sor kerülhet, amely esetben szintén kötelesek vagyunk a fenti körben a törvényes képviselői adatok kezelésére.

  Hangsúlyozzuk továbbá, hogy – a Ptk. 2:12. § (1) bekezdésével összhangban – ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé válik (ideértve különösen a 18. életév betöltését), maga dönt függő jognyilatkozatainak érvényességéről, így a korábban cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes érintettek (pl. kiskorúak) adatvédelmi, illetve szerződéses vagy egyéb jogaikat cselekvőképessé válásukkor maguk gyakorolhatják (ideértve pl. a korábban adott hozzájárulás visszavonása, tiltakozás személyes adataik Adatkezelő általi kezelése ellen, az Adatkezelővel kötött szerződés szerinti jogok gyakorlása).

  Hangsúlyozandó, hogy amennyiben az Adatkezelő a fentebb írtakon túl egyéb célból kezelné az Ön személyes adatait, úgy e körben minden esetben tájékoztatást nyújt a vonatkozó adatkezelésről, valamint az Ön adatvédelmi jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

  1. Milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban?

  Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésinek megválaszolásáért, illetve a kérelem teljesítésért díjat nem számítunk fel. Amennyiben azonban az Ön adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelme megalapozatlan vagy túlzó (pl. ismétlődő), jogosultak vagyunk a kérelem teljesítésével kapcsolatban adminisztratív költséget felszámítani, illetve – a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre figyelemmel – megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

  Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait az Adatkezelő kezeli) adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-21. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja.

  Hozzáférés

   

  Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  a)     az adatkezelés céljai;

  b)     az érintett személyes adatok kategóriái;

  c)     azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;

  d)     adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

  e)     az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

  f)      valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

  g)     ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

  Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

  Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

  Helyesbítés

   

  Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítsük.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével elősegíti, hogy az Adatkezelő mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről.

  Korlátozás

   

  Ön kérheti személyes adatai kezelésének az Adatkezelő általi korlátozását, amennyiben

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  Hozzájárulás visszavonása

  Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja az Adatkezelő fenti valamely elérhetőségére küldött jognyilatkozattal vagy a Weboldalon, illetve a Platformon keresztül. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban az Adatkezelő által végzett vonatkozó adatkezelési tevékenységet.

  Arról, hogy mely esetekben alapozza az Adatkezelő az adatkezelést az Ön hozzájárulására, a Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeli az Adatkezelő az Ön adatait” részében találhat iránymutatást.

  Tiltakozás

   

  Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeli az Adatkezelő az Ön adatait” részében.

  Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Törlés

   

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
  • Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  • jogellenesen kezelte az Adatkezelő az Ön személyes adatát,
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  Adathordozhatóság

   

  Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végzi az Adatkezelő, Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy az Adatkezelőt kérje arra, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

  A fentebb írt jog gyakorlása azonban nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  Panaszhoz, valamint jogorvoslathoz való jog

   

  Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az EU-n belül az egyes felügyeleti (adatvédelmi) hatóságok elérhetőségeihez lásd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróságok (törvényszékek) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso

Copyright © 2023 – alexanyelviskola.hu – Minden jog fenntartva!